Deze Algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Algemene voorwaarden") regelen uw relatie met de website www.6iptv.com beheerd door 6IPTV

Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Dienst gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heeft u geen toegang tot de Service.

AANKOPEN

Als u een product of dienst wilt kopen die beschikbaar wordt gesteld via de Service ("Aankoop"), wordt u mogelijk gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, inclusief maar niet beperkt tot uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om creditcard(s) of andere betaalmethode(n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waar, correct en volledig is.

Door dergelijke informatie te verstrekken, verleent u ons het recht om de informatie aan derden te verstrekken om de voltooiing van Aankopen te vergemakkelijken.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, waaronder maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van producten of diensten, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fouten in uw bestelling of andere redenen.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

BESCHIKBAARHEID, FOUTEN EN ONNAUWKEURIGHEDEN

We werken ons aanbod van producten en diensten op de Service voortdurend bij. De producten of diensten die beschikbaar zijn op onze Service kunnen verkeerd geprijsd zijn, onnauwkeurig beschreven of niet beschikbaar zijn, en we kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie over de Service en in onze advertenties op andere websites.

We kunnen en zullen de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, inclusief prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en services niet garanderen. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

WEDSTRIJDEN, SWEEPSTAKES EN PROMOTIES

Alle wedstrijden, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die via de Service beschikbaar worden gesteld, kunnen onderworpen zijn aan regels die los staan van deze Voorwaarden. Als u deelneemt aan een actie, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een Actie in strijd zijn met deze Voorwaarden, zijn de Actieregels van toepassing.

REKENINGEN

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons informatie verstrekken die te allen tijde nauwkeurig, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor het beschermen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service is of bij een service van derden.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet bekend te maken aan derden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeautoriseerd gebruik van uw account.

U mag niet als gebruikersnaam de naam gebruiken van een andere persoon of entiteit of die niet wettelijk beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk waarop rechten van een andere persoon of entiteit dan u van toepassing zijn zonder de juiste toestemming, of een naam die anderszins beledigend, vulgair of obsceen is.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze Service kan links bevatten naar websites van derden of services die geen eigendom zijn van of beheerd worden door 6IPTV.

6IPTV heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. U erkent verder en stemt ermee in dat IPTV DATA niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

BEËINDIGING

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het schenden van de Voorwaarden.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval zal 6IPTV, noch zijn directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gegevens, gebruik, goodwill, of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Service; (iii) alle inhoud verkregen van de Service; en (iv) ongeoorloofde toegang tot, gebruik of wijziging van uw uitzendingen of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als blijkt dat een hierin beschreven rechtsmiddel zijn wezenlijke doel niet heeft bereikt.

Disclaimer

Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De Service wordt geleverd op een "AS IS"- en "AS AVAILABLE"-basis. De Service wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of uitvoering.

6IPTV haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Service ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaald tijdstip of locatie; b) eventuele fouten of gebreken worden hersteld; c) de Dienst is vrij van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Dienst voldoen aan uw eisen.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Arabische Emiraten, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons falen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben met betrekking tot de Service.

VERANDERINGEN

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we proberen om u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op .